Описание проекта

Арт конгрес-хол «Банкготель»
Квадратура: 8000 м2
Автор проекта: KUDIN architects
Фотограф: Андрій Авдєєнко

UKR
«BANKHOTEL» знаходиться в реконструйованій будівлі Австро-Угорського банку – цінному елементі історичної частини Львова.
В основі планувальних рішень лежить ідея максимального збереження автентичності будівлі та її планувальної структури. Усі збережені елементи відреставровані та делікатно поєднані з сучасним дизайном. У дизайні громадських приміщень готелю збережена та розвинута визначальна тема банку, а в номерному фонді в 101 номер автори передали мистецьку атмосферу початку ХХ століття, використавши патерни на основі графіки французьких художників модерну.
Архітекторам хотілося зберегти та розвинути визначальну тему банку в дизайні готелю, починаючи безпосередньо з його назви.
Банк – це перш за все гроші: банкноти, монети, сейфи. На основі цього Віктор Кудін розробив два арт-проекти: «Банкноти і шаги» та «Монети». Банкноти Української Народної Республіки та їхні фрагменти надруковані на шкляних листах 2,4 на 0,8 м. Ці панно підтримують тему банку в громадському просторі готелю. Проект «Монети» пов’язаний з ювілейними монетами Національного банку України. Це вже сучасний банковий сюжет, який розгортається на тлі сучасного дизайну, підтримуючи його з третього по сьомий поверх. На шкляних листах 0,8 на 0,6 м вигравірувані аверс і реверс монет, а також розказано хто художник і на честь чого ця монета була випущена банком.
Коли автори вперше відвідали будівлю майбутнього готелю, їх вразили оригінальні австрійські сейфи. Їх вдалося зберегти буквально за хвилину до вивезення на металобрухт. Після реставрації вони підкреслюють тему банку в дизайні готелю на першому та другому поверхах.
Отже концепція дизайну громадського простору полягає в реставрації оригінальних елементів інтер’єру та розкритті банкової тематики. Ця концепція здебільшого стосується перших двох поверхів, де частково збереглися оригінальні інтер’єри. В інших же приміщеннях, автори розмовляють мовою сучасного дизайну.
Розробляючи 80 унікальних інтер’єрів для номерного фонду в 101 номер, авторка дизайну Ольга Рябова мала за мету передати мистецьку атмосферу початку ХХ століття. Це стало причиною звернення до графічних композицій французьких художників модерну: Сержа Гладкого та Едуарда Бенедиктуса, які працювали в особливій трафаретній техніці. Кожен номер має свій абстрактний патерн розміром 1,35 м на 3/5 м. Основний колір патерну задає кольорову гаму всьому номеру.
Вивчаючи будинок банку в процесі роботи над проектом, архітектори побачили за обпалим зі стелі тинькуванням цегляні склепіння по металевих балках. Після цього майже всі стелі з першого по четвертий поверх були розчищені від тинькування, а цегла – відреставрована. Ці цегляні склепіння стали вагомим візуальним елементом, який показав у номерах зв’язок сучасного дизайну з історичним архітектурним стилем, притаманним Австро-Угорській імперії.
Слід окремо відзначити концепцію нічного арт-бару «Satirikon». Він задуманий авторами як виставкова зала кращих карикатуристів України та світу. Бар має окремий вхід з вулиці Богдана Лепкого.
Головний вхід у готель розташований з вулиці Листопадового Чину, що напроти університету ім. Івана Франка. На жаль, автентичні вхідні двері не збереглися, тому ми не сміли щось вигадувати, а використали просто шкляні двері, трактуючи їх як повітря, втім акцентували їх нависаючим вітражем в стилі абстрактних патернів, розміщених в номерах.

ENG
Bankhotel is located in the reconstructed building of the former Austro-Hungarian Bank in Lviv – a valuable element of the historic part of the city. The project is based on the idea of maximally preserving the authenticity of the building and its planning structure. All valuable elements have been restored and delicately combined with contemporary design. The design of the hotel’s public part revolves around the idea of it formerly being a bank. In the 101 rooms, we expressed the artistic atmosphere of the early twentieth century, using patterns based on the graphics of French Art-Nouveau artists.
The architects wanted to preserve and develop the banking theme in the design of the hotel.
Banks are chiefly about money: banknotes, coins, safes. Based on this, Victor Kudin came up with two art-projects: “Banknotes and Shahs” and “Coins”. The first project shows the banknotes of the Ukrainian People’s Republic printed on large sheets of glass. These pieces support the spirit of the former bank in the public spaces of the hotel. The smallest monetary unit of the Ukrainian People’s Republic – the shah is presented in the same way. Pictures of shahs decorate the second floor hall.
The second project – “Coins” is associated with the beautiful anniversary coins of the National Bank of Ukraine. This is a contemporary banking theme that unfolds along with contemporary interior design, supporting it from the third up to the seventh floor. They are printed on glass sheets as well.
When the authors visited the building of the potential hotel for the first time, they were impressed by the antique Austrian safes they found there. They managed to save the safes last minute before they were dumped as scrap metal. After restoration, they accentuate the theme of the bank in the design of the hotel on the lower floors.
As noted above, the design concept for the public spaces of the hotel is about restoring original elements of the interior and articulating the banking theme. It mainly concerns the first two floors, where the original interiors have partially been preserved. In other premises, the authors speak the language of contemporary design.
When designing 80 unique interiors for the 101 guest rooms, the architect Olga Riabova said that she wanted to feel the artistic atmosphere of the early twentieth century in the rooms. This is why she appealed to the graphic compositions of French Art Nouveau artists such as Serge Gladky and Edouard Benedictus, who worked in a hand printing technique called pochoir. The main color of the chosen pattern dictates the hue of the entire room.
Once, while studying the edifice of the Bank in the process of working on the project, we noticed that chipped ceiling plaster revealed brick barrel vaults on metal beams. Consequently, almost all ceilings from the first floor to the fourth floor were cleared from plaster, the brick was restored. Those naked brick vaults are now a significant visual element that expresses the connection of modern design with the historic architectural style attributed to the Austro-Hungarian Empire.
The concept of the Satirikon night art-bar deserves special attention. It is conceived by the project’s authors as an exhibition hall for the best cartoonists of Ukraine and the world.
The hotel’s main entrance is located on Lystopadovoho Chynu St, opposite to the Ivan Franko National University. Unfortunately, the authentic entrance door was not preserved, so we did not dare to try to guess what it looked like. Instead we used a glass door, interpreting it as air, although accentuated with a hanging stained glass that matches the style of the abstract patterns used for guest rooms.

Leaver your comment